Press "Enter" to skip to content

Opisanie pomieszczenia budowlanego – opis.

Książka obiektu budowlanego jest zbiorem dokumentów eksploatacji oraz zdarzeń zachodzących w czasie użytkowania obiektu. Książka obiektu budowlanego to zeszyt – z reguły gotowy – przygotowany zgodnie z wzorem zawartym w załączniku do rozporządzenia, w formacie A4, ze stosownymi rubrykami do tworzenia wymaganego typu wpisów, w którym odnotowuje się kolejne zdarzenia i czynności związane z użytkowaniem obiektu. Do tak prowadzonego zeszytu dołącza się, jako zintegrowaną część – stosowne dokumenty: protokoły, projekty, ekspertyzy i inne dokumenty, poświadczające konieczność dokonania danej czynności oraz późniejsze jej dokonanie, sposób oraz zakres.

Książka obiektu budowlanego ma byćzałożona oraz przechowywana przez właściciela obiektu, przez cały czas istnienia obiektu budowlanego.

rysunek techniczny pewnego nieznanego obiektu

Autor: Damir Kovacec
Źródło: http://www.flickr.com

Z obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego wyłączona jest jednak pewna grupa obiektów, w tym między innymi: domki jednorodzinne, zabudowa zagrodowa , letniskowa itd. Dla pozostałych obiektów budowlanych zamiast książki obiektu budowlanego mogą być prowadzone inne typy ksiąg ich eksploatacji, np. książka książka obiektu budowlanego wrocław drogi, dziennik objazdu dróg itd. Zakładane oraz prowadzone są zgodnie z odrębnymi przepisami (np. na podstawie ustawy o drogach publicznych). Założenie książki obiektu budowlanego powinno nastąpić z chwilą rozpoczęcia użytkowania danego obiektu . Dla każdego obiektu powinno się założyć odrębny zeszyt, np. jeżeli na jednej nieruchomości wybudowano 3 budynki mieszkalne stanowiące następnie jedną wspólnotę mieszkaniową, powinny zostać założone trzy osobne zeszyty – po jednej dla każdego obiektu.

Do założonej książki obiektu budowlanego dołącza się dokumentację budowy, winna być przekazana właścicielowi albo zarządcy po zakończeniu budowy.nieruchomości (ofera zarządzania nieruchomościami)

Wpisy w zeszycie obiektu budowlanego dokonywać może wyłącznie osoba upoważniona przez właściciela tudzież zarządcę. Zmiana osoby upoważnionej do robienia wpisów powinna być też odnotowana w samej książce.

Brak jest obecnie jakichkolwiek wymagań czy uprawnień wobec osób tworzących wpisów. Prowadzona książka obiektu budowlanego, razem z całą dokumentacją, winna być przez cały czas dostępna u właściciela albo zarządcy. Kontroling prowadzenia i zgodności mogą kontrolować organy nadzoru budowlanego (zobacz szczegóły). Książka obiektu budowlanego jest zatem kontynuacją dziennika budowy jak i poprzednikiem dla ewentualnego dziennika rozbiórki. Dokumenty te w całości dokumentują okres istnienia obiektu budowlanego.

Comments are closed.